Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.89 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind organizarea evenimentului Prime Grand Prix Ediția 1, aprobarea Acordului de Parteneriat și a bugetului necesar organizării acestuia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 11915/20.04.2022 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 11917/20.04.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin.( )3, art.40 alin. (1)

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Aprobă organizarea evenimentului Prime Grand Prix Ediția 1 în data de 30 aprilie 2022 și introducerea  acestuia în Lista de evenimente proprii orașului Sinaia. 

Art.2. – Aprobă Acordul de Parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Prime Sport conform Anexei nr.1 la prezenta.

Art. 3. –  Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentului Prime Grand Prix Ediția 1 în valoare totală de 16.000 lei.

Art. 4. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze Acordul de parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Prime Sport.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Art. 6. – Hotărârea va fi comunicată prin intermediul Compartimentului juridic, contencios administrativ si administratie publica : Institutiei Prefectul Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului buget si resurse umane, Serviciului politici publice si  Asociatiei Club Sportiv Prime Sport.

Vezi HCL nr.89 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.