Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.90 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale,  pe anul 2022

 Examinând:

Referatul nr. 11452 /18.04.2022 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Sinaia, pentru anul 2022;

Raportul de specialitate al Compartimentului Evidenta si Plata Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială nr. 11457 / 18.04.2022;

În conformitate cu :

Prevederile art.112, alin.(3), lit.b) si art.115, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.3, alin.(2), litera b), Anexa 2 din H.G. nr.797/2017pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare și funcționareale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

In temeiul  art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(7), lit.b), coroborat cu art.  139 alin.(1) si art. 196 alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Sinaia, pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: Direcției de Asistență Socială, Instituției Prefectului Județului Prahova, DGASPC din cadrul Consiliului Județean Prahova și se aduce la cunostință prin afișare la sediul primăriei.

Vezi HCL nr.90 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.