Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.91 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.12026/20.04.2022, initiat de primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.12028/20.04.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu

– Prevederile art. 109, al. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29 alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică  in toate fazele procesuale superioare, până la solutionarea definitiva a litigiului ce formeaza dosarul nr.629/310/2022, aflat pe rolul Judecatoriei Sinaia, având ca obiect : plangere contraventionala- anulare proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.0179/4398/14.02.2022, reclamanta fiind RORA ARINA-DANIELA,cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat Negulescu Borlianu Mirela,cu sediul in Municipiul Campina strada Mihail Kogalniceanu nr.16 bloc R30 ap.3 judetul Prahova, care solicita anularea  procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.4398/14.02.2022, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Art. 2. –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.91 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.