Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.92 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

Privind mandatarea d-lui Bădăran Gheorghe, viceprimarul orașului Sinaia, ca reprezentat al Consiliului Local Sinaia, jud Prahova, pentru a vota în ședințele AGA, conform art.32 alin (1) din statutul asociației, modificarea/actualizarea și revizuirea statutului și a actului constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”  prin incheierea de acte adiționale

Având în vedere:

  • Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” cu nr. 11123/13.04.2022;
  • Referatul de aprobare al dlui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 12046 / 20.04.2022
  • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 12048/20.04.2022;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Prevederile art.32, pct.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”
  • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare nr. 116/09.07.2009

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d), art. 139 alin.(1) și  art. 196 alin. (1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si cmpletarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. –  Se mandatează domnul Bădăran Gheorghe, viceprimarul orașului Sinaia, ca reprezentat al UAT Oras Sinaia,  pentru a vota în ședințele AGA conform art.32 alin (1) din statutul asociației, modificarea/actualizarea și revizuirea statutului și actului constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” prin incheierea de acte adiționale.

Art.2. – Persoana nominalizată la art. 1, domnul Bădăran Gheorghe, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în baza mandatului acordat.

Vezi HCL nr.92 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.