Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.100 din data de 12.05.2022

mai 18, 2022

Privind aprobarea proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 97/11.05.2022;

– Raportul de specialitate nr. 100/11.05.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, aprobarea documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local;

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),   art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile  ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – Se aprobă proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termică”. 

Art. 2. – Aprobă depunerea proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termică” spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Art. 3. – Se aprobă  valoarea maxima eligibila de 12.232.566,42 lei fara tva, valoarea cu tva fiind 14.556.754,04 echivalent a 2.484.930,30 euro fara tva.

Art. 4. – Orasul Sinaia se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului. Valoarea neeligibila in baza devizului estimativ este: 1.181.078,74 lei cu tva.

Art.5. – Se aproba instalarea a 6 statii de reîncarcare electrice potrivit ghidului, in valoare de 738.405,00 lei fara tva, echivalent a 150.000 euro fara tva.

Art.6. – Se aproba nota de fundamentare impreuna cu descrierea sumara a investititiei – memoriu tehnic, Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. – Este numit reprezentant legal al orasului Sinaia, DL. Vlad Oprea, având funcția de primar, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, pentru relatia cu MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI in vederea depunerii Proiectului precum si a derularii acestuia.

Art.8. – Se mandateaza primarul orasului, Dl. Vlad Oprea, sa semneze contractul de finantare precum si toate actele care au legatura cu procesul de scriere, depunere, contractare si implementare a Proiectului.

Art. 9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Serviciul Investiții și Achiziții si Serviciul Urbanism si Cadastru.

Vezi HCL nr.100 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2022

Comments are closed.