Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.93 din data de 06.05.2022

mai 18, 2022

privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL la data de 31.12.2021

Având în vedere : 

Referatul de aprobare  inițiat de Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 9/04.05.2022;

Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orasului Sinaia sub nr. 10/04.05.2022 întocmit de Serviciul Buget si Resurse Umane;

Raportul Administratorului  SC. Transport Urban SRL. Sinaia, nr. 603/04.05.2022 transmis cu adresa inregistrata la Primaria orasului Sinaia sub nr. 13058/04.05.2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înfiinţarea SC.Transport Urban Sinaia SRL, cu   modificările şi completările ulterioare;

– Raportul auditorului financiar independent  nr. 602/04.05.2022;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

– Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată;

– Legii nr. 31/1990 – legea societatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind  situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În temeiul art. 129  alin. (2), lit.a), alin.(3) lit. d), art. 139 alin.(3)  si art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

ART. 1. – Aprobă situațiile  financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor  pentru depreciere, Notele explicative și Raportul administratorului)  la data de 31.12.2021, ale SC. Transport Urban SRL, prevăzute în anexele care fac parte  integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă pentru anul 2021, profitul net în suma de 5.070.706 lei,  repartizat conform OUG nr.  64/2001, astfel :

  • Rezerve legale         507 lei;
  • Dividende       388.100 lei;
  • Alte rezerve(investitii)    388.099 lei;

ART.3. – Aprobă   virarea dividendelor în cotă de 50 %, respectiv  2.388.100 lei, acționarului unic – Consiliul local Sinaia,   în termen de 60 zile de la data aprobării, în contul UAT. Oraș Sinaia.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și administratorul SC. Transport Urban Sinaia SRL.

ART.5. – Prezenta hotărțre se comunică : Institutiei Prefectul Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, SC. Transport Urban SRL, Serviciului Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Vezi HCL nr.93 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2022

Comments are closed.