Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.95 din data de 06.05.2022

mai 18, 2022

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Având in vedere referatul de aprobare  nr.12 din  mai 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.13 din 05.05.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

Văzând avizul comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul art.129, alin.(1) și (2) lit.b) ,coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a) din   OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completyarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T A R A Ș T E:

  ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  A.BUGET LOCAL

    I. VENITURI :    3.632.600 lei
a) Venituri din dividende (30.02.08)

b) Venituri din vânzarea unor bunuri  (39.07) ;

c) Venituri Fondul de mediu-proiect Creșterea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia

2.388.100 lei

244.500 lei

1.000.000 lei

    II. CHELTUIELI : 3.632.600 lei  

 

Cap.55 DOBANZI”

Titlul II Bunuri și servicii (20.24.02)

20.000 lei

20.000 lei

Cap.70 ”SERVICII, DEZVOLTARE, LOCUINȚE” 

Titlul X Sinaia 3.0 –Proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

 Cheltuieli neeligibile -58.01.03   224.500 lei

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Creșterea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia.

524.500 lei

224.500 lei

300.000 lei

Cap.84 ”TRANSPORTURI”

Titlul XIV Active financiare (72.01.01)

Majorare capital social SC Transport Urban Sinaia SRL

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Reparații capitale strazi

3.088.100 lei

2.388.100 lei

700.000 lei

 

  1. BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
    I. VENITURI :    200.000 lei
a)Venituri din activități recreeative (33.50.00) 200.000 lei
    II. CHELTUIELI : 200.000 lei  

 

Cap.67 ”CULTURA,RECREERE,RELIGIE”

Titlul I Cheltuieli salariale

Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

200.000 lei

560 lei

200.000 lei

-560 lei

 ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.95 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2022

Comments are closed.