Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.96 din data de 06.05.2022

mai 18, 2022

Privind modificarea și completarea HCL nr. 196 din 27.11.2020 referitoare la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a imobilului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”, cu modificarile si completarile ulterioare

Având în vedere :

  • Referat nr. 13044/03.05.2022 al Primarului Orașului Sinaia Oprea Vlad Gheorghe;
  • Raportul de specialitate nr. 13048/03.05.2022;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia.

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” S.A;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art.129 alin (1), alin (2) lit.c, art.139 alin (1), alin (3) lit.g art. 196 alin (1) lit.a, si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. Se modifică și completează art. 1 din HCL 196/27.11.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a imobilului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”, cu modificarile si completarile ulterioare și va avea următorul cuprins:

“Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice, și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., pe baza de protocol, a unui numar de 3 amplasamente, in suprafata totala de 10581 mp, situate în Orașul Sinaia, str. Spitalului, nr. 2, Județul Prahova, aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale, orașul Sinaia, județul Prohova, din care un amplasament reprezentat de construcția spitalului orășenesc în suprafață construită la sol de 2446 mp. (nu face obiectul predării perimetrul aferent secției de imagistică din cadrul construcției C1, conform proiect nr. 7567/20.11.2018, pentru care se derulează lucrări în baza unui contract distinct) și terenul aferent în suprafaţă de 8037,00 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 24774, nr. topo 24774 și nr. topo 24774-C1, un teren în suprafaţă de 2187 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 25427 nr topo 25427 și un teren în suprafaţă de 357 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 25420, nr. topo 25420, libere de sarcini în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”.

ART.2. Se modifica art 2 din HCL nr. 196/27.11.2020, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a imobilului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”,cu modificarile si completarile ulterioare si va avea urmatorul continut:

“Art.2. (1) Amplasamentele prevazute la art 1. se predau viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Nerespectarea acestei obligativitati, constatata la data incheierii protocolului de predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului, CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de actiune in justitie in vederea sanctionarii atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalitati si acordarea de daune interese, cand prin neasigurarea unor amplasamente viabilizate, beneficiarul a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale “CNI”-SA.

ART.3. Se modifica art. 3 din HCL nr. 196/27.11.2020, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a imobilului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”, cu modificarile si completarile ulterioare si va avea urmatorul continut:

Art. 3. Se aproba finantarea de catre unitatea administrativ-teritoriala, orasul Sinaia, judetul Prahova a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati ( electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc). 

ART. 4. Se modifica art. 4 din HCL nr. 196/27.11.2020, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a imobilului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”, cu modificarile si completarile ulterioare si va avea urmatorul continut:

“Art. 4. Unitatea administrativ-teritoriala orasul Sinaia, judetul Prahova se obliga sa puna la dispozitie suprafata de santier organizata de constructorii S.C. Bog Art S.R.L. si S.C. UTI GRUP S.A. in vederea continuarii lucrarilor de construire de catre Compania Nationala de Investitii precum si alte suprafete de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului.”

ART.5. Se modifica art. 5 din HCL nr. 196/27.11.2020, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a imobilului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”, cu modificarile si completarile ulterioare si va avea urmatorul continut:

“Art. 5. Unitatea administrativ-teritoriala orasul Sinaia, judetul Prahova se obliga ca, dupa predarea amplasamentelor si a obiectivului realizat să mențiăa destinația acestuia si sa asigure mentenanța pe o perioada de minimum 15 ani.”

ART.6. Dupa art. 6  din HCL nr. 196/27.11.2020  se introduce un nou articol art. 7 care va avea urmatorul continut:

„Art. 7. Se aprobă acordarea accesul nemijlocit Antreprenorului (Asocierea BOG’ART S.R.L. & UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A.) în Secția Imagistică pe toată perioada derulării contractului de execuție a lucrării nr. 740 din 21.09.2021, pentru finalizarea lucrărilor de amenajare aferente Secției Imagistică din cadrul obiectivului de investiției „Construire Spital Orășenesc, localitatea Sinaia, județul Prahova”, în baza unui Proces verbal, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART.7.  Incepand cu data prezentei, art.1 din HCL. nr. 154/24.09.2021 își incetează aplicabilitatea.

ART. 8 – Restul articolelor din HCL. nr. 196/27.11.2020  si HCL. nr. 154/24.09.2021 ramân nemodificate.

Art. 9 –  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget, Serviciului Investiții și Achiziții Publice, Companiei Naționale de Investiții, Spitalului Orășenesc Sinaia și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.96 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2022

Comments are closed.