Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.97 din data de 06.05.2022

mai 18, 2022

Pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/25.06.2021 de completare a Hotărârii  Consiliului Local nr. 24/17.02.2020 de completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 158/28.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație. Social. Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere referatul de aprobare nr.24./05.05.2022, inițiat de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 26/05.05.2022 întocmit de către Direcția Poliția Locala;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Ținând cont de prevederile:

– Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România,

– Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

– Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit. a) si art. 196 alin.1 lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se modifică art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 98/25.06.2021 și va avea urmatorul cuprins :

”Art. 1. – ”Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate”, de 30.999.785,60 lei (inclusiv T.V.A.).”

Art. 2 – Se modifică art. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 98/25.06.2021 și va avea urmatorul cuprins :

”Art. 2. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a orașului Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 8.001.268,15 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 459.971,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate”. Cheltuielile vor fi suportate din surse de credite de finanțare internă și/sau din Bugetul Local.”

Art. 3 – Se aprobă modificarea anexei 1, parte integrantă din Hotărârea nr. 158/2018 și se înlocuiește cu anexa 1 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 4 – Se aprobă modificarea anexei 2, parte integrantă din Hotărârea nr. 158/2018 și se înlocuiește cu anexa 2 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 5 – Se aprobă modificarea anexei 3, parte integrantă din Hotărârea nr. 158/2018 și se înlocuiește cu anexa 3 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 6 – Se aprobă modificarea anexei 4, parte integrantă din Hotărârea nr. 158/2018 și se înlocuiește cu anexa 4 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Celelalte articole din Hotărârea de Consiliu Local nr. 24/17.02.2020 rămân neschimbate.

Art. 7 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinirea de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr.97 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2022

Comments are closed.