Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.98 din data de 06.05.2022

mai 18, 2022

Privind  completarea HCL 17/2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni,  apărări sau căi de atac 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.12975/03.05.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.12981/03.05.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile :

– art. 109, alin. (2) si (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c)

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă completarea art.1 pct.1 din HCL.17/2018 care va avea urmatorul continut :

“ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în Dosarul 2136/310/2017 deschis la Judecatoria Sinaia având ca obiect acțiunea în constatare și obligația de a face în proces cu reclamantul SC Perla Sinaia SA precum si in dosarele ce pot deriva din acesta, pana la solutionarea definitiva a litigiului.”

Art. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia/Viceprimarul Orasului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.98 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2022

Comments are closed.