Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.99 din data de 06.05.2022

mai 18, 2022

privind   aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare și a cofinanțării obiectivului de investiție din UAT SINAIA  în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020”

Consiliul Local al orasului Sinaia, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere  Referatul de aprobare al Primarului oraşului Sinaia  cu  nr. 37 din 06.05.2022 și   Raportul  de specialitate  nr. 38/ 06.05.2022 , cu privire la necesitatea şi oportunitatea  aprobarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a strategiei de tarifare și a cofinanțării obiectivului de investiție din UAT Sinaia în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere dispoziţiile:

– art.10, alin.(5) și alin.(9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 17, alin.(2),  din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 44, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 42, alin.1 din Legea nr. 500/2002, privind finanţele, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 129 alin.(2) lit.d) alin. (4) lit. d),  alin.(7) lit.n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,

– art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Ghidului solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apa și apă uzată aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 383 din 2016, modificat și completat ulterior;

– Adresa nr. 2558/UIP/344/20.04.2022 a SC Hidro Prahova ;

– Avizul CTE al Hidro Prahova nr.1 din 20.04.2022;

        În temeiul art.139, alin (1) şi  art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – (1) Se aprobă  Studiul de fezabilitate, Indicatorii tehnico-economici  ai proiectului, pentru obiectivul de investiții din UAT Sinaia,  Strategia de tarifare rezultată din Analiza cost-beneficiu și cofinanțarea  obiectivului de investiție  pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect finanțat prin POIM 2014-2020.

(2) Pe durata implementării proiectului, indicatorii tehnico-economici pot suferi modificări.

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție din UAT Sinaia  în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020” prevăzuți în anexa  la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă valoarea totală a  obiectivului de investiție din UAT Sinaia  în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020”   în valoare de 23.414.449,81 euro, prețuri curente, fără TVA. 

Art.4. –  Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al UAT Sinaia de 2% a cheltuielilor eligibile ale obiectivului de investiție din UAT Sinaia  în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020” , în valoare de 440.191,66 Euro, prețuri curente,  fără TVA. Aceasta va fi asigurata anual, in limita fondurilor disponibile la bugetul local.

Art.5. – Se acorda mandat special  dlui Viceprimar Gheorghe Badaran, ca reprezentant al UAT Oras Sinaia pentru a vota in AGA ADI Apa aprobarea SF, indicatorii tehnico-economici, strategia de tarifare si cofinantarea obiectivului de investitii prevazute  in cadrul  “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020”

Ar. 6. – Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija Secretarului general al orașului Sinaia şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Sinaia .

Vezi HCL nr.99 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2022

Comments are closed.