Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.102 din data de 16.05.2022

mai 19, 2022

Privind modificarea HCL 100/12.05.2022 privind aprobarea proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 169/16.05.2022;

– Raportul de specialitate nr. 172/16.05.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune modificarea HCL 100/12.05.2022 privind aprobarea proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

– În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local;

În temeiul Legii 24/2000 privind aprobarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),   art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se modifică art.3 din HCL 100/2022, și va avea următorul cuprins:

Art.3. – Se aprobă  valoarea maxima eligibila 13.241.226,10 lei fara tva, valoarea cu tva fiind 15.757.059,1 lei echivalent a 2.689.830,00 euro fara tva.”

Art.2. – Se modifică art.4 din HCL 100/2022, și va avea următorul cuprins:

Art.4. Orasul Sinaia se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului. ”

Art.3. Toate celelalte articole din HCL 100/12.05.2022 rămân neschimbate.

Vezi HCL nr.102 în format pdf AICI

Last modified: mai 19, 2022

Comments are closed.