Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.103 din data de 16.05.2022

mai 19, 2022

privind modificarea și completarea anexei nr.4 la  bugetul de venituri si cheltuiel pe anul 2022, pentru  SC Transport Urban   SRL 

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.174/16.05.2022, întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.175/16 mai 2022 întocmit de către  Serviciul Buget și Resurse Umane ;

– Raportul nr.13.231/05.05.2022 întocmit de Administratorul SC Transport Urban  SRL privind  modificarea și completarea anexei nr.4 la  bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al SC Transport Urban SRL ;

– Avizul comisiei de specialitate  Conailiului Local ;

În conformitate cu:

– Ordonanța Guvernului nr.26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului de Finanțe nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului  și structurii bugetului  de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia;

– Legea nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata,cu modificările şi completările  ulterioare ;

– Legea nr.317/2021 privind bugetul de  stat pe anul 2022;

În temeiul  art.129,alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă  modificarea și completarea anexei nr.4 la bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul  2022 al SC Transport Urban   SRL conform anexei la prezenta.

ART.2. – SC Transport Urban SRL, prin reprezentanţii săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Vezi HCL nr.103 în format pdf AICI

Last modified: mai 19, 2022

Comments are closed.