Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate gradul I A

mai 31, 2022

Primăria orașului Sinaia organizează concurs

în vederea  încadrării pe perioadă determinată în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată , cu modificările și completările ulterioare, pe  următorul  post  de natură contractuală  înființat  pe perioada de  implementare a proiectelor finanțate  din fonduri  externe nerambursabile  la nivelul Primăriei Sinaia  – Serviciul Politici Publice, astfel :

 

–        Inspector de specialitate gradul

 I A –   1 post

 

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere proba scrisă: 24.06.2022 – ora 11

Data susținere proba interviu:  28.06.2022

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:

02.06.2022 –  16.06.2022

Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– implementarea proiectelor  finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru care Primăria Sinaia  are încheie contracte;

2.Responsabilități:

·        execută sarcini specifice activitătilor de proiect încredințate de șeful de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta ;

·        în funcție de angajamentele instituției și conform repartizării șefului  participă  la implementarea mai multor proiecte. În această calitate va participa conform prevederilor proiectelor respective și se va subordona, pe durata acestora, șefilor de proiect;

·        preia spre solutionare  sarcini în domenii ca: organizare, comunicare, logistică, diverse evidențe – baze de date – instrumente financiare, bugete ; 

3. Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal :

– capacitate de concentrare, analiză și sinteză

-capacitate de previziune a evenimentelor

-abilități de comunicare interpersonală

-adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză

-capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte

-echilibru emoțional, constanță în atitudini

-competențe de lucru în echipă

-spirit creativ și inovativ

-competențe dovedite de calculator : microsoft – office ; 

4.Condiții specifice de participare la concurs/examen (vă rugăm să solicitați informații suplimentare pentru postul vizat):

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime în specialitatea studiilor  –   minim 1 an

5.Cum să aplici :

– Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei orașului Sinaia în perioada  02 iunie 2022  – 16 iunie 2022   și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7)cazierul judiciar;

8) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

9) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

6.Opțional:

·        alte documente relevante din care să rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe;

·        alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate .

 

Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

La sediul Primăriei orașului Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509;

e-mail: isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·        Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ, partea a VI-a titlul  III.

·        Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

·        Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: mai 31, 2022

Comments are closed.