Administrație Publică

Anunț privind organizarea în data de 11 iulie 2022 a unui examen de promovare în grad profesional a unor funcții publice de execuție din cadrul Primăriei orașului Sinaia

iunie 8, 2022

Primăria orașului Sinaia  organizează în data de 11  iulie 2022  examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție :

Nr.

crt.

funcția publică clasa grad profesional deținut serviciul/biroul grad profesional după promovare
1 inspector I principal Serviciului Public Comuinitar de Evidența Persoanelor superior
2 inspector I principal Serviciul de Buget și Resurse Umane superior
3 inspector I principal Serviciul Politici Publice superior
4 inspector I principal Biroul taxe si impozite superior
5 inspector I principal Biroul taxe și impozite superior

1.Conditii  de participare la examen :

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

2.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Sinaia , în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  08 iunie 2022 – 27 iunie  2022, inclusiv  și  conțin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul Buget și resurse umane în vederea atestării  vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

3.Calendarul de desfășurare a examenului :
-proba scrisă, în data de  11 iulie  2022, ora 11.00, la sediul instituţiei;
-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

4.BIBLIOGRAFIA  :

– pentru funcția publică de inspector  în cadrul Serviciului Public Comuinitar de Evidența Persoanelor
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și  II ale părții a VI – a ;

2.Constitutia Romaniei , republicată ;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

5.Hotararea 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil

6.Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă *) – Republicată

7.Hotararea 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

-pentru funcția publică de inspector  în cadrul Serviciului  Buget și Resurse Umane

  1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale părții a VI – a ;

2.Constitutia Romaniei , republicată ;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

5.Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata;

6.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;

-pentru funcția publică de inspector  în cadrul Serviciului Politici Publice

  1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale părții a VI – a ;

2.Constitutia Romaniei , republicată ;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

5.Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate – republicată

-pentru funcțiile publice de inspector  în cadrul   Biroului taxe și impozite

  1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale părții a VI – a ;

2.Constitutia Romaniei , republicată ;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

5.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, titlul IX impozite și taxe locale

6.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iunie 8, 2022

Comments are closed.