Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului Servicii Sociale și monitorizare asistenți personali al Direcției de Asistență Socială

iunie 17, 2022

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de inspector  clasa I grad principal  în cadrul  Compartimentului  Servicii  Sociale  și monitorizare asistenți personali al Direcției de Asistență Socială – ID 542745

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 18.07.2022,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

  17 iunie 2022  – 06 iulie 2022

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

 – servicii de asistență socială,  prin  realizarea de acțiuni de informare  a cetățenilor despre serviciile sociale, identificarea oportunităților de acordare de servicii sociale suplimentare persoanelor aflate în nevoie. 

2.Responsabilitati :

– Asigură informarea cetățenilor cu privire la serviciile si drepturile de asistență socială;

– Identifică si analizează oportunitățile de parteneriat cu diferite organizații/agenții care să ofere diverse servicii sociale persoanelor aflate în nevoie;

– Realizează campanii de sustinere a sănătății si educației;

– Realizează campanii de ajutorare a copiilor proveniți din familii defavorizate sau a persoanelor adulte nevoiașe;

– Efectuează anchete sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu probleme medicale;

– Este responsabil de caz pentru copiii aflații în situație de risc și/sau copiii cu dizabilități :

·         încheie contracte cu familia copilului cu dizabilități ;

·         urmărește aplicarea planului de abilitare-reabilitare ;

·         întocmește rapoarte de monitorizare a copilului cu dizabilități, care vor fi pastrate la dosarul copilului ;

·         în cazul în care intervine o situație care necesită o noua evaluare a copilului cu dizabilități sau a copilului care se află în situație de risc, va întocmi raportul de monitorizare care se transmite managerului  de caz de la serviciul de evaluare complexă și planul de servicii pentru copilul aflat în situație de risc ;

-Efectuează diverse anchete sociale;

-Identifică copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, stabilește existența  riscurilor si asigură monitorizarea acestora;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

-competențe dovedite   : microsoft – office ,  social media ;

4. Conditii  de desfășurare a concursului :

data organizării probei scrise 18 iulie 2022 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 17.06.2022 – 06.07.2022 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47. 

5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele  domenii/specializări  : științe juridice – specializare drept  , știinte administrative, sociologie, asistență socială sau psihologie.

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   5 ani 

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

17 iunie 2022 – 06 iulie  2022  și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

Optional  :

·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

·        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate 

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·       Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a.

·       Constitutia Romaniei , republicată ;

·       Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare

·       Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

·       Legea 272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor copilului, republicată.

·       Legea 292/2011 a asistenței sociale

·       Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

·       Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

– vezi anunțul în format pdf AICI
fisa postului
formular înscriere concurs

Last modified: iunie 17, 2022

Comments are closed.