Administrație Publică

Hotărârea nr. 104 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Sinaia, pentru perioada 2022-2027”

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia, înregistrat sub numărul 4/04.05.2022, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Sinaia pentru perioada 2022-2027;
  • Raportul de specialitate nr. 5/04.05.2022 al Compartimentului Servicii Sociale;

Luând în considerare art. 112, alin.(3), lit.a) și art.115, alin.(1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificãrile și completările ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii de Guvern. nr.691/2015 privind procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

Văzând :

– Prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile Ordinului comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al Ministerului Muncii, Familiei și protecției sociale şi persoanelor vârstnice, nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 a1 Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrată in vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale;

– Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

– Prevederile HG. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, art.3 alin.(2) și art.4 din Anexa 2;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b) art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 și art.243, alin.(1), lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul orașului Sinaia, județul Prahova, pentru perioada 2022-2027, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contecios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART.3.– Primarul Orașului Sinaia, prin Compartimentul Servicii Sociale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Institutiei Prefectul judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Directiei Asistenta Sociala –  Compartimentului Servicii Sociale .

Sinaia, 09 iunie  2022

Vezi HCL nr.104 în format pdf AICI

Last modified: iunie 23, 2022

Comments are closed.