Administrație Publică

Hotărârea nr.108 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind asocierea orașului  Sinaia cu  Asociația Cultură prin Muzică, în vederea organizării concertului de marimbă, în cadrul Turneului Marimba – The Journey 2022

Având în vedere Referatul de aprobare  nr.590/03.06.2022, al primarului orașului Sinaia;

            Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 593/03.06.2022 privind asocierea orasului Sinaia cu Asociația Cultură prin Muzică, în vederea organizării concertului de marimbă, în cadrul Turneului Marimba – The Journey 2022;

            Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

            In baza  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, art.129, alin. (2), lit.e), alin. (9) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) si art. 196 lin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R ĂȘ T E:

ART.1. Aprobă asocierea orașului Sinaia cu Asociația Cultură prin Muzică, în vederea organizării concertului de marimbă, în cadrul Turneului Marimba – The Journey 2022, în data de 17.06.2022.

ART.2.  Aprobă Protocolul de colaborare, conform Anexei 1, parte integrată din prezenta hotărâre.

ART.3.   Se împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze Protocolul de colaborare.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 09 iunie  2022

Vezi HCL nr.108 în format pdf AICI

Last modified: iunie 23, 2022

Comments are closed.