Administrație Publică

Hotărârea nr. 110 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind aprobarea constituirii și intabulării garanției reală imobiliară în favoarea ORAȘULUI SINAIA de către S.C. FAPACO S.R.L.

Având în vedere Referatul de aprobare nr 666 din 08.06.2022 întocmit de primarul orașului Sinaia,  prin care propune Consiliului Local Sinaia aprobarea modelului de Contract de ipotecă imobiliară, asupra imobilelor situate în județul Constanța, loc. Olimp, Strada Olimp, nr. 16, Bloc A3, identificat cu nr. Cadastral 112865-C1 si teren aferent identificat cu nr. Cadastral 112865, în favoarea Orașului Sinaia de către S.C. Fapaco S.R.L., ca urmare a finalizării licitației de concesionare a terenului în suprafață de 21.861 mp, ce cuprinde lotul 1 (13.282 mp), lotul 2 (6.529 mp) și lotul 3 (2.050 mp) din Sinaia, târla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), aflat în domeniul privat al oraşului Sinaia pentru construire Complexului Sportiv Multifuncțional SINAIA și al altor obiecte de investiție;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Managerul de Proiect cu nr. 667 din 08.06.2022, prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia constituirii și intabulării garanției reală imobiliară în favoarea ORAȘULUI SINAIA de către S.C. FAPACO S.R.L. prin care se duce la îndeplinire art. 13 din Anexa 6 a Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 45 din 21.02.2022;

Având în vedere Raportele de avizare a membrilor Comisiei economice și Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), al. (6) lit. a), art. 196, alin (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. b) și ale art. 302, art. 303, art. 305-331 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Se aprobă modelul de Contract de ipotecă imobiliară constituit în favoarea ORAȘULUI SINAIA de către S.C. FAPACO S.R.L., având ca obiect imobilele situate în județul Constanța, Olimp, Strada Olimp nr. 16, Bloc A3, identificat cu nr. cadastral 112865-C1, cu suprafață construită la sol de 782 mp, având ca destinație aparthotel și regim de înălțime D+P+3E+4Eretras, construit în anul 2020, conform extrasului de carte funciară nr. 20969/03.06.2022 și terenul aferent, identificat cu nr. cadastral 112865, cuprins în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se împuternicește Viceprimarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Orașul Sinaia contract ipotecă imobiliară.

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia și managerul de proiect.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget, Serviciului Urbanism și Cadastru, Managerului de proiect, S.C. Fapaco S.R.L. și se va afișa pe site-ul propriu.

Sinaia, 09 iunie 2022      

Vezi HCL nr.110 în format pdf AICI

Last modified: iunie 24, 2022

Comments are closed.