Administrație Publică

Hotărârea nr. 111 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 661 din 8 iunie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.662 din 08.06.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

Văzând  avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local Sinaia ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

         În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alin.(1) si (2), lit.b) ,coroborat cu alin.(4) lit. a),art.139, alin.(3) lit  a) și art.196 alin.(1), lit.a),

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ș T E,   

 ART. l. –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :   411.000 lei
Impozit venit din transferul prop.imobiliare din patrimoniul persoanelor.(03.02.18)Venituri din impozit teren persoane juridice(07.02.02);Venituri impozit de transport personae fizice (16.02.01);Venituri impozit de transport persoanae juridice(16.02,02Venituri taxă transportatori, taxa autorizare pers.fizice(16.02.03) b)        Venituri din vânzarea unor bunuri  (39.07) ;  100.000 lei   135.000 lei 20.000 lei 40.000 lei 100.000 lei 16.000 lei
    II. CHELTUIELI :411.000 lei    
Cap.51 ”AUTORITĂȚI PUBLICE ” Titlul II Bunuri și servicii  36.000 lei 36.000 lei
Cap.61 ”POLIȚIA LOCALĂ”  Titlul II Bunuri și servicii  15.000 lei 15.000 lei
Cap.70 ”SERVICII, DEZVOLTARE, LOCUINȚE ” Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)  Achiziție Toalete automate 350.000 lei 350.000 lei
Cap.87 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE” Titlul II Bunuri și servicii  10.000 lei 10.000 lei

  F. BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

    I. VENITURI :   0 lei
    II. CHELTUIELI :0 lei    
Cap.66 ”SĂNĂTATE”  Titlul I Cheltuieli de personal(10.0101) Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori si recuperate în anul curent (85.01.01)0 lei 59.230 lei -59.230 lei  

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Sinaia, 09 iunie 2022 

Vezi HCL nr.110 în format pdf AICI

Last modified: iunie 22, 2022

Comments are closed.