Administrație Publică

Hotărârea nr. 112 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare al Primarului orasului Sinaia nr.652/07.06.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.653/07.06.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică privind litigiul ce formeaza dosarul nr.3314/105/2021 al Tribunalului Prahova -Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal, având ca obiect : anulare act administrativ fiscal,  pentru declarare recurs  impotriva  Sentintei civile nr.361 din 19 aprilie 2022  a Tribunalului Prahova-Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, reclamanta fiind: S.C. MEGA IMAGE S.R.L..,cu sediul in Municipiul Bucuresti, B-dul. Timisoara nr.26 et.2 sector 6, inregistrata la O.R.C. Bucuresti sub nr.J40/27872/1991 si C.U.I. RO6719278,  in toate fazele procesuale superioare, precum si in dosarele ce vor deriva din acesta, până la solutionarea definitiva a litigiului.

ART. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia/Viceprimarul Orasului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Sinaia, 09 iunie  2022

Vezi HCL nr.112 în format pdf AICI

Last modified: iunie 22, 2022

Comments are closed.