Administrație Publică

Hotărârea nr. 113 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.655/07.06.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.646/07.06.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică in dosarul nr.14045/3/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a -II-a Contencios Administrativ si Fiscal, cu obiect: sanctiune pentru neexecutare hotarare dosar nr.32189/3/2020 a Tribunalului Bucuresti– Sectia a -II-a Contencios Administrativ si Fiscal, reclamant fiind Padureanu Ioan, domiciliat in Municipiul Bucuresti,  in toate fazele procesuale  fond si  superioare, precum si in dosarele ce vor deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

ART. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia / Viceprimarul Orasului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Sinaia, 09 iunie  2022     

Vezi HCL nr.113 în format pdf AICI

Last modified: iunie 22, 2022

Comments are closed.