Administrație Publică

Hotărârea nr. 114 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind majorarea tarifelor maximale de distanță lei/km, pentruserviciului transport cu autoturisme în regim de taxi și în regim de închiriere în Orașul Sinaia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.10151/05.04.2022;

– Raportul de specialitate nr.10155/05.04.2022 al Departamentului Monitorizare și Control prin care se analizeaza oportunitatea majorarii tarifelor de distanță lei/km pentru efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de taxi și în regim de închiriere în Orașul Sinaia;

– Solicitarea transportatorilor autorizați inregistrata la Primaria Sinaia cu nr.9755/01.04.2022

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu:

– Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilitati  publice;

– Legea 92/ 2007 privind serviciile de transport public local și Ordinul 353/03.12.2007 al Ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea normelor de aplicare a acestei legi;

– Legea 265/ 19.07.2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/ 2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere cu modificarile și completarile ulterioare și Ordinul 356/29.11.2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003;

– Ordinul 207/ 29.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de acordare a autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

– HCL 58/2008 privind efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de taxi și în regim de închiriere și HCL 181/19.12.2013 – majorarea tarifelor maximale de distanță lei/km;

În temeiul prevederilor  art.106, alin.(3), art.129, alin. (1), alin.(2) lit.b) și d),  art. 196, alin.(1), lit.a) si art. 243, alin.(1), lit.a din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aproba tariful maximal de distanță lei/km pentru transportul public local de persoanae în regim de taxi în orașul Sinaia, astfel:

– pe timp de zi (orele 07.00 – 22.00):            4,2 lei/km;

– pe timp de noapte (orele 22.00 – 07.00):                5,6 lei/km.

ART.2. – Tarifele menționate la art.1, intră în vigoare incepand cu data de 02.05.2022.

ART.3. – Serviciile de specialitate din cadrul Primariei Sinaia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului juridic, contencios administrativ si administratie publica.

Sinaia, 09 iunie  2022

Vezi HCL nr.114 în format pdf AICI

Last modified: iunie 22, 2022

Comments are closed.