Administrație Publică

Hotărârea nr. 115 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre UAT oraș Sinaia și UAT Municipiu Ploiesti prin Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”, privind capturarea de câini comunitari.

Avand in vedere :

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 657 /07.06.2022;

– Raportul de specialitate cu nr. 658/07.06.2022 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129 alin (2), lit e), alin (9) lit c), coroborat cu art 139 alin (3), lit f) si art 196 alin (1) lit a) din OUG57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă protocolul de colaborare intre UAT oraș Sinaia și UAT Municipiul Ploiesti prin Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”, privind capturarea de câini comunitari.

ART.2. – Împuternicește Primarul/Viceprimarul orașului Sinaia să semneze protocolul de colaborare  privind capturarea de câini comunitari.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliției Locale Sinaia.

ART.4. – Prezenta hotarâre va fi comunicata de Secretarul general al orasului prin intermediul Compartimentului  Juridic Contencios – Administrativ și Administratie Publica.

Sinaia, 09 iunie  2022

Vezi HCL nr.115 în format pdf AICI

Last modified: iunie 22, 2022

Comments are closed.