Administrație Publică

Hotărârea nr. 116 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.71/12.05.2021, referitoare la  aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile  interne în valoare de maxim 20.000.000 lei contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL  pentru obiectivele de investiții “ Instalație de transport pe cablu tipTeleski Lăptici” și “Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului”, cu spatiile de servicii aferente,,

Având in vedere referatul de aprobare  nr.689/09.06.2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate  nr.690 din 09 iunie 2022, al Serviciului Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care  propune prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr. 71/12.05.2021, referitoare la  aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile  interne contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL pentru obiectivele de investiții “ Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului, cu spatiile de servicii aferente”;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia ;

 În baza Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luand in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.(a), coroborat   cu  art.139 alin. (3) lit.(a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. –  Se aprobă  prelungirea perioadei de tragere prevazuta în art.1 și 2 din HCL 71/12.05.2021 privind  contractarea de către SC Transport Urban Sinaia  a unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 20.000.000lei, pana la data de 31.08.2023 cu o rată a dobânzii variabile care să nu depășească ROBOR 1M +2%p.a, respectiv alte comisioane de acordare de maxim 0,75% din valoarea finantării.

ART.2. – Se împuternicește administratorul-directorul general al SC Transport Urban Sinaia, domana Alexandra Maria Floricică să semneze documentele de prelungire.

ART.3. – Prevederile prezentei hotararii vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL.       

  Sinaia, 09 iunie  2022

Vezi HCL nr.116 în format pdf AICI

Last modified: iunie 23, 2022

Comments are closed.