Administrație Publică

Hotărârea nr. 117 din data de 16.06.2022

iunie 29, 2022

privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Călugărul” și a indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.736/14.06.2022

            – Raportul de specialitate nr. 739/ 14.06.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Călugărul şi a indicatorilor tehnico –economici

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),  art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă obiectivul de investiţii “Instalație de transport pe cablu tip teleschi  pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Călugărul”.

Art.2. – Aprobă documentația tehnică – Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Călugărul.

Art. 3. – Aprobă indicatorii tehnico –economici, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane, Compartimentul Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Sinaia, 16 iunie  2022

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat astăzi 21 aprilie 2022, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 101/14.04.2022, care s-a desfăşurat în sala de şedinţe ”Ferdinand” din cadrul Centrului international de conferințe Casino Sinaia”

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi fizic 16 consilieri si participa  online un consilier fiind plecat  in strainatate in interes de serviciu.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  dna. Gherasim Mihaiela, șef  Serviciu Urbanism și Cadastru, dna. Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locala, dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice,  dna. Labeș Irina, director economic SC. Sinaia Forever SRL, dl. Negulescu Cristian, administrator SC. Sinaia Forever SRL, dl. Radu Daniel, director adj. SC. Sinaia Forever SRL, dna. Floricică Maria, director general, dna. Luță Nușia, director economic SC. Transport Urban SRL. Sinaia,  dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. Cons. Pavel Georgini intarzie la primele 11 puncte de pe ordinea de zi.

Dl. primar Vlad Oprea, deschide lucrările ședinței și îl invită pe dl. Cons. Remus David, presedinte de sedinta ales pentru o perioada de 3 luni sa preia lucrarile sedintei

Dl. cons. Remus David  arată că pe proiectul ordinii de zi a ședintei de astăzi, sunt înscrise  29 de puncte la care se mai adaugă 6 puncte de pe ordinea de zi suplimentară.

Președintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu ordinea de zi suplimentară care se aprobă cu 16 voturi ”pentru.”

Se trece la pct. 1. – Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului local Sinaia din lunile     februarie – martie 2022;

Întrucat  nu sunt intervențîi pe marginea acestora, supuse  aprobării, procesele verbale prezentate sunt votate cu 16 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 2. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al veniturilor si cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție  al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri  proprii si subvenții si a Contului de executie  al bugetului de credite  interne pe anul 2021, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Intrucat nu sunt interventii, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate.

Se trece la pct.3. – Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2023, initiat de dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. cons. Cretu Pompiliu intreaba daca  procentul  de 5,1 % este fix sau pana la o perioada de…..

Dl. Primar mentioneaza ca, este indicele de inflatie transmis de statistica si este fix.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi pentru in forma prezentata.

Urmeaza pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, a celor provenite din amenzi prescrise, a contravalorii chiriei conform contractului de închiriere nr. 23001/12/12/2005, a debitului aferent rolului fiscal nr.999, initiat de dl.  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi pentru in forma prezentata.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a orașului Sinaia pentru  2022 – 2023, intiat de dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi pentru in forma prezentata.

Urmeaza pct. 6 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea locațiilor pentru programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare ce urmează a fi distribuite raționalizat populației, în situații de mobilizare sau război, intiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi pentru in forma prezentata.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexi 1 la HCL. nr. 134/05.08.2021 – repartiție autoturisme, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl.primar arata ca Serviciul Roman de Informatii Externe  a donat orasului Sinaia 2 autoturisme care vor fi date la Salvamont si Politia Locala.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae precizeaza ca, dupa cate stie, Primaria are voie sa detina numai  5 autoturisme si chiar a fost un proces pe rol unde au fost chemati in judecata membrii consiliului.

Dl. primar  confirma cele spuse de dl. Iosifescu dar,  este vorba de aparatul propriu care nu are voie sa detina mai mult de 5 autoturisme, in schimb Politia locala  si  SC. Sinaia Forever au voie sa detina mai multe masini.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi pentru in forma prezentata.

Urmeaza pct. 8 –  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orasul Sinaia, catre SC. Transport Urban SRL, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Primar  mentioneaza ca este vorba de casarea ratrakului cumparat acum 12 ani, care  este vechi si nefolosit.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi pentru in forma prezentata.

Se trece la pct. 9. – Proiect de hotărâre privind   acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Gheorghe Bădăran, reprezentantul  orașului Sinaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru Managementul  Deșeurilor Prahova”, pentru modificarea statutului Asociației, initiat de dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru”. Nu voteaza dl. Viceprimar Gheorghe Badaran intrucat i s-a acordat un mandat special in AGA a ADI.

Urmeaza pct. 10 – Proiect de hotărâre privind  vânzarea apartamentului nr. 5 situat in Sinaia, str.Mihail Kogălniceanu nr.  82, etaj 1, către dna. Budără Loredana Elena, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Presedintele de sedinta  arata ca, apartamentul a fost evaluat la suma de 20.203 lei si propune ca sa se  vânda cu suma de 21.000 lei.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu amendamentul facut de presedintele de sedinta.

Se trece la pct. 11. – Proiect de hotărâe privind repartizarea  locuintei de serviciu situata in Sinaia, str. Walter Maracineanu nr. 20, corp A, et.1, ap.A.S.1.9., catre dl. Radu Daniel Beniamin, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae arata ca, atunci cand s-au primit cele 20 de apartamente de la Ozer, au fost discutii aprinse referitoare la repartizarea locuintelor. PSD-ul a insistat sa fie date celor cu

probleme sociale, dar, s-a stabilit ca aceste apartamente sa fie date medicilor care vin in Sinaia, persoane importante pentru oras. Propune sa se ramana la aceasta solutie si locuintele de acolo sa fie date medicilor si atat,  asa  cum s-a stabilit.

Dl. Primar  intervine precizand ca, s-a stabilit ca aceste apartamente de la Ozer  sa fie cu destinatie de locuinte  de serviciu si in principal  cu prioritate se fie repartizate medicilor. In momentul de fata din 20,  11 apartamente sunt date medicilor si acum nu exista  nicio solicitare din partea medicilor iar acest apartament  a fost ca locuinta de serviciu a dlui Piciorea Cristian  care nu mai lucreaza la Primarie, spatiul este liber si a propus sa fie dat dlui Radu Daniel, director executiv la SC. Sinaia Forever SRL.

Vor mai veni doi medici, un cardiolog si un pneumolog in toamna dar mai sunt 8 spatii libere pentru care se platesc utilitati. Doua au fost  pentru angajatii primariei sau serviciilor aferente.

Apare in sala de sedinte dl. Cons. Pavel Georgini.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 12 voturi ”pentru”, 4 ”impotriva” (voteaza impotriva dl. Iosifescu Nicolae, dl.Birau Octavian, dl. Milos Calin si dl. Marcoci Constantin) si o abtinere (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Urmeaza pct. 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.233/08.12.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei orașului Sinaia, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Primar arata  ca, se doreste ca  procesele directe  care  sunt pentru recuperarea cheltuielilor sa fie separate, acesta a fost si motivul pentru care s-a propus modificarea contractului cadru.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. cons. Pavel Georgini care mentioneaza ca, se va abtine la toate proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi ca protest ca aceasta sedinta are loc in  Saptamana Patimilor.

Se trece la pct. 13 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea tranzacției  privind partajul judiciar – iesirea din indiviziune a  terenului situat in Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, judetul Prahova, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. cons. Pavel Georgini.

Urmeaza pct. 14 –  Proiect de hotarare privind  aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul privat al UAT oras Sinaia, initiat de dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Cons. Cretu Pompiliu sesizeaza ca,   in material se spune ca exista o doamna  care are drept de folosinta special asupra terenului.

Dna Beatrice Radulescu  mentioneaza  ca  nu face obiectul aceste hotarari, acest drept  este acordat de Inalta Curte pentru ca este cetatean strain si nu poate sa aiba proprietate  ci are un drept special de folosinta.

Dl. Primar   precizeaza ca, in curtea  fostului restaurant Marmote  estesi o cladire a dnei respective care are  drept de folosinta speciala asupra terenului din curte in suprafata de 400 mp. pentru ca este cetatean strain si nu are drept de proprietate.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. cons. Pavel Georgini

Se trece la pct. 15 – Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 48/21.02.2022, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. cons. Pavel Georgini.

Urmeaza pct. 16 –  Proiect de hotarare privind evidentiere terenuri în domeniul privat , initiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Supus la vot,  proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru” si ”o abtinere” (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

In continuare,  presedintele de sedinta  supune atentiei pct. 17 – Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafață de 10615 mp,

situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50 , initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Dl. Primar Vlad Oprea propune sa se  faca o completare la art. 2 , respectiv ”Aprobă reducerea cu 114.135 euro (105 euro/mp), de la 260.067,5 euro la 145.932,5 euro, a ratei aferente anului 2022 din redevența totală menționată la art. 3 din contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021, în conformitate cu reducerea suprafeței de teren, cu titlu de justa despagubire acordata concesionarului, conform art. 6 alin.2 din Contractul de concesiune nr. 24159/19.08.2021 .

Este vorba de suprafata care este luata de catre Guvern  de 1000 mp. pentru realizarea pasajului la intrarea in Sinaia dinspe Brasov si o parte se suprapune peste terenul concesionat de Consiliul local.

Supus la vot,  proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru” si ”o abtinere” (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 18 – Proiect de hotarare privind  trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia in domeniul public al orasului Sinaia a terenurilor in suprafata de  1087 mp. si 2651 mp. conform pozitiilor 6, 7 din tabelul din anexa 1 și planul de situatie din anexa 3, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Supus la vot,  proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru” si ”o abtinere” (se abtine dl. Cons. Pavel Georgini).

Urmeaza pct. 19 –  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor  în suprafaţă totală de 4602 mp, conform pozițiilor 3, 6, 7 din tabelul din anexa 1, poziției 1 din tabelul din anexa 2 și planului de situație din anexa 3, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Presedintele de sedinta  da cuvatul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. Primar  arata ca este vorba despre  trecerea din domeniul public al orasului in domeniul public al statului a unor terenuri cu conditia sa faca investitia in 2 ani dupa care sa  dea inapoi elementele  care au legatura cu orasul  Sinaia, respectiv locurile de parcare care se realizeaza sub pasaj, reperele de acces catre oras  si sensul giratoriu din zona Bd. Ferdinand

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  intreaba daca cei 2 ani propusi pentru finalizarea investitiei sunt realisti sau nu.

Dl. Primar precizeaza ca, este un mijloc de constrangere pentru  a accelera procedurile, iar dna. Secretar general arata ca, exista posibilitatea de prelungire.

Dl. Primar mentioneaza ca proiectul este facut, aprobat de Guvern, urmeaza sa se scoata la licitatie lucrarile dar,  inca nu au proprietatea terenurilor.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arata ca, singura discutie este daca  pentru oras  2 ani sunt suficienti pentru realizarea acestor investitii pentru ca exista riscul ca sa n-o faca din cauza timpului scurt.

Dl. Primar  mentioneaza ca, este prima hotarare de Guvern pe care a dat-o dl. Ciuca pentru realizarea celor doua pasaje in Sinaia, in valoare de 28 milioane euro. Daca va fi nevoie  si nu vor fi de acord, atunci se va reveni  asupra acesteia.

Supus la vot,  proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru” si ”o abtinere” (se abtine dl. Cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor  în suprafaţă totală de 4280 mp, conform pozițiilor 3, 4 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 2, initiat de  dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Primar  arata ca este vorba de pasajul  de la Sud, a facut un amendament  ca structura drumului sa fie facuta exact ca cea existenta pe Bd Republicii.

Supus la vot,  proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru” si ”o abtinere” (se abtine dl. Cons. Pavel Georgini).

Urmeaza pct. 21. –  Proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Gării, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire  parcare (6 locuri)”, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Presedintele de sedinta propune sa se dea acord favorabil.

Supus la vot,  proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru” si ”o abtinere” (se abtine dl. Cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 22. – Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. Primar propune ca prelungirea contractului sa se faca pentru o perioada de 2 ani.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere”. Se abtine dl. Cons. Pavel Georgini.

Urmeaza pct. 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru” si 3 ”abtineri”. Se abtin: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe si dna. cons. Poponete Valentina.

Se trece la pct. 24. – Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri între proprietatea  S.C. SINAIA IMOINVEST S.R.L. (terenuri în suprafață de 33 mp  nr. cad. 25414 și 31 mp  nr. cad. 25412) şi proprietatea privată a oraşului Sinaia (teren în suprafață de 64 mp  nr. cad. 25425), initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. Cons. Pavel Georgini.

Urmeaza pct. 25 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp, situat în Sinaia, str. Cumpătu nr. 26, lot 1, initiat de  : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, cu pret de pornire de 120 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. cons. Pavel Georgini.

Se trece la pct. 26 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 100 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 15, lot 1, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali cu prêt de pornire de 100 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. cons. Pavel Georgini.

In continuare, presedintele de sedinta supune atentiei pct. 27. – Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13, lot 3, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, cu prêt de pornire propus de 240 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” si 2 abtinere. Se abtin: dl. Cons. Pavel Georgini si dl. Cons. Vasile Gheorghe.

Urmeaza pct. 28. – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor  școlare pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022 si numărul acestora, initiat de dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Cons.Iosifescu Nicolae   intreaba  daca s-au facut demersuri ca aceste burse sa creasca. Sunt sanse sa se mareasca.

Dna. Cons. Ariesan Aurora mentioneaza ca acestea s-au marit la nivel national si acum se dau pentru fiecare luna in parte. Bineinteles ca se pot mari cu acceptul consiliului local.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” si o abtinere. Se abtine dl. cons. Pavel Georgini.

Se trece la pct. 29 –  Proiect de  hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, in litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 504/310/2022 și nr. 253/42/2022, initiat de : Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Iosifescu Nicolae  afirma ca, cei de la Apele Romane sunt indreptatiti  de a da avizul pe care l-au dat, pentru ca ei administreaza toate apele din Romania

Dl. Primar mentioneaza ca  nu este vorba  de avizul de la Apele Romane, este vorba de faptul ca  societatea care detine  Hotelul Cota 1400 foloseste captarea care apartine de orasul Sinaia Ei  vor sa li se dea  un drept de servitute ca sa ia apa din captare.

Dl. Cons. Milos Calin intreaba   daca au nevoie de apa,  la cine intervin ?

Dl. Primar  explica celor prezenti ca  ei nu au voie sa exploateze apa pentru ca nu sunt operatori de apa, iar orasul  are un proiect de reabilitare a captarii  care va incepe in curand. Dupa finalizarea investitiei, captarea se va da in administrarea SC. Hidro Prahova, operatorului regional care le va da apa. Ei nu au voie sa aiba captarea lor proprie ca nu sunt propriertari,  este o anomalie care s-a dus    de-a lungul anilor si o ilegalitate.

Dl. Cons. Pavel Georgini intreaba cand a  trecut captarea  in proprietatea  orasului pentru ca, atunci cand  era director, aceasta  era propietatea Hotelului Cota 1400.

Dl. Primar mentioneaza ca,  in momentul in care regele Carol I  a construit-o in anul 1890,  era in proprietatea orasului  si nu a fost niciodata in proprietatea Cotei.

Dl. Cons. Milos Calin  intreaba daca li s-a facut  vreo propunere, o conciliere pe cale amiabila?

Dl. Primar  precizeaza ca, atunci cand se va reabilita captarea cei care o administreaza, respectiv Hidro Prahova  le va da apa.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  constata ca  TUS care nu este autorizat pe apa potabila ci doar Hidro  este autorizata,  are drept de ad-trare ;  aceasta captare a fost folosita pentru apa potabila de 100 ani.

Dl. Primar mentioneaza ca , aceasta    captarea are mai multe drenuri, cele din partea de jos sunt ad-trate le Hidro iar cele de sus s-au dat in ad-trarea TUS-lui  pentru ca ele vor duce apa pe tot muntele agentilor economici  si apoi catre lacul de acumulare din Valea Soarelui .

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  afirma ca  exista riscul major ca zona inalta a orasului de la Furnica in sus sa ramana fara apa.

Dl. Primar  il contrazice. Sunt 6  drenuri separate  3 sunt ale Hidro Prahovei si restul merg la agentii economici de pe munte. Exista aviz de la Apele Romane, primordial este sa se asigure apa potabila penru oras.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  sugereaza sa se foloseasca si  sursa de apa facuta  pentru partia de bob care nu este potabila. Tot de acolo ia si Poiana Stanii, pututile sunt legate intre ele pentru ca le-a facut ca sa creasca debitul.

Dl. Primar  arata ca, conducta este veche, sunt pierderi mari si apa de la partia de bob, dupa  modernizare va fi folosita la Aquapark.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru” ,  2 voturi impotriva (voteaza impotriva dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Birau Octavian) si o abtinere (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la ordinea de zi suplimentara, pct. 1. – Proiect de hotarare privind aprobarea participării  la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAȘUL SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, initiat  de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Presedintele de sedinta  da cuvantul dlui. primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. Primar arata ca este   un proiect prin care se doreste sa se  monteze  in oras 12 statii cu incarcare electrica.

Dl. Cons.Cretu  Pompiliu, intreaba de ce nu s-a avut in vedere sa se monteze statii de incarcare in Platou si in Izvor, avand in vedere numarul mare de masini.

Dl.Primar  precizeaza ca  sunt doua statii, una pe Stanjeneilor si una la Colegiu.

Dl. Cons. Milos Calin  intreaba cate statii sunt pe mal ?

Dl. Primar ii  raspunde ca aceste statii de incarcare trebuie sa fie situate langa posturi trafo, in diverse locuri unde Electrica a dat acord pentru racordare.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentrionat care se adopta cu 16 voturi pentru si o abtinere (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 2  – Proiect de hotarare privind  prelungirea perioadei de aplicabilitate și valabilitate a Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia 2016-2020, initiat de dl.  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Primar  mentioneaza ca  pentru a depune orice proiect pe fondurile care vin inclusiv pe PNRR trebuie sa fie valabila strategia pe care o prelungim.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentrionat care se adopta cu 16 voturi pentru si o abtinere (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Urmeaza pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Prime Grand Prix Ediția 1, aprobarea Acordului de Parteneriat și a bugetului necesar organizării acestuia, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Dl. Primar  mentioneaza ca este vorba despe un parteneriat cu  o asociatia de dans care organizeaza un concurs de dans ce va avea loc  la Casino. Este un eveniment nou, organizator fiind un sinaian.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentrionat care se adopta cu 16 voturi pentru si o abtinere (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 4 –  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind  serviciile sociale  pe anul 2022, initiat de dl.Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Intrucat nu sunt observatii,  pe marginea acestui punct, supus la vot este adoptat cu 16 voturi ”pentru” si ”o abtinere”.

Urmeaza pct. – 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Primar arata ca   este vorba de o persoana  care a construit un bloc de apartamente si care nu a respectat autorizatia de construire, a facut rigola  in strada si trebuia s-o faca la limita de proprietate ; i s-a dat amenda ca sa intre in legalitate, dar nu a vrut sa intre in legalitate,  a contestat amenda si faptul ca Primaria nu a semnat procesul verbal de receptie a cladirii la finalizare. Lucrurile sunt mai delicate pentru ca Drumul Nou al Cotei  este clasificat si regulile sunt foarte clare.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentrionat care se adopta cu 16 voturi pentru si o abtinere (se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 6. – Proiect de hotarare privind mandatarea dlui Bădăran Gheorghe, viceprimarul orasului Sinaia, ca reprezentant al Consiliului local Sinaia, judetul Prahova, pentru a vota in sedintele AGA, conform art. 32 alin.1) din statutul asociatiei, modificarea/actualizarea si revizuirea statutului si a actului constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru managementul apei Prahova” prin incheierea de acte aditionale, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Intrucat nu sunt observatii,  pe marginea acestui punct, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 15 voturi ”pentru” si ”o abtinere”. Nu voteaza dl. Viceprimar Gheorghe Badaran.

Presedintele de sedinta multumeste pentru participarea la sedinta si declare inchise lucrarile acesteia la  ora 17,00.

Dl. Primar le ureaza  membrilor Consiliului Local  Paste Fericit si Sarbatori cu bine. Afirma ca sedintele de consiliu se fac atunci cand este  nevoie pentru oras chair daca se desfasoara in Saptamana Mare si a ramas surprins ca  dl. cons Georgini Pavel  a venit la sedinta  pentru indemnizatie, pentru ca nu a votat ci s-a abtinut la toate proiectele.

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          SECRETAR GENERAL

                           REMUS DAVID                                            BEATRICE-EUGENIA RĂDULESCU

Red. Popescu Maria

Vezi HCL nr.117 în format pdf AICI, memoriu AICI și Procesul Verbal AICI

Last modified: iunie 29, 2022

Comments are closed.