Administrație Publică

Hotărârea nr. 118 din data de 16.06.2022

iunie 29, 2022

privind organizarea evenimentului ORANGE POP UP CINEMA  Ediția 1, aprobarea Contractului de asociere și includerea evenimentului în Lista evenimentelor proprii  ale orașului Sinaia.

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 743/15.06.2022 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 745/15.06.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin.( 3) si  art.40 alin. (1)

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Aprobă organizarea evenimentului   ORANGE POP UP CINEMA  Ediția 1 ce se va desfasura  în perioada 15-17 iulie 2022  și introducerea  acestuia în Lista de evenimente proprii ale orașului Sinaia.

Art.2. – Aprobă Contractul de asociere cu SC SKEPSIS ADVERTISING SRL conform Anexei nr.1 la prezenta.

Art. 3. –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze Acordul de parteneriatcu SC SKEPSIS ADVERTISING SRL.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice.

Sinaia, 16 iunie  2022

Vezi HCL nr.118 în format pdf AICI 

Last modified: iunie 29, 2022

Comments are closed.