Administrație Publică

Hotărârea nr.132 din data de 11.08.2022

septembrie 6, 2022

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.11 având numar cadastral 24387-C1-U11 către dl.Păvăloiu Gabriel Liviu 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.1367/04.08.2022 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia\;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1371/04.08.2022;

– Procesul verbal nr.1302/03.08.2022 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.11 având numar cadastral 24387-C1-U11, intabulat în Cartea Funciară nr. 24387 a localității Sinaia, către dl.Păvăloiu Gabriel Liviu, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.22997/12.12.2005 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 83.312,82lei, din care 824,88 lei este comisionul de 1%,  stabilit de Comisia pentru vanzarea locuintelor ANL in orasul Sinaia, numita prin Dispozitia Primarului orasului Sinaia nr.153/01.07.2019,conform Fișei de calcul nr.1242/02.08.2022 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 49.465,29lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 49.465,29 lei + 824,88lei = 50.290,17 lei;
  • Restul de plată în valoare de 33.022,65 lei, în 60 rate lunare egale, conform graficului nr.1243/04.08.2022, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 16,15 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.132 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 6, 2022

Comments are closed.