Administrație Publică

Hotărârea nr.140 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2022

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.155/13.05.2022;

– Raportul de Specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.157/13.05.2022 prin care propune aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2022;

– Procesul-verbal nr.147/13.05.2022 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, art.2, alin.(3);

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2022, conform anexei 1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile , conform anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. –  Contestatiile impotriva hotararii Consiliului Local cu privire la lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala destinata chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, in termen de 15 zile de la afisarea acesteia.

Art.4. – Biroul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.140 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.