Administrație Publică

Hotărârea nr.141 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii , construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2022

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.243/18.05.2022;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.248/18.05.2022;

– Procesul verbal nr.218/17.05.2022 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

In conformitate cu prevederile:

– Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată;

– Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, art.15, alin (1)-(4) – republicată; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2022, conform anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2 – Aprobă lista solicitanților care au  fost declarați neeligibili conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre

Art.3 – Biroul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.141 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.