Administrație Publică

Hotărârea nr.142 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind  completarea  listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia fond  locativ și  teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007 în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.1011/12.07.2022;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1014/12.07.2022;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– dispozițiile art. 42, alin.(1) și (3) din Legea nr. 10/2001 – privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată ;

– Legea nr.7/1996 –  legea cadastrului si publicitatii imobiliare- republicata;

– Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă completarea listei de inventariere a patrimoniului privat al UAT Sinaia, locuinte si terenul aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia , conform releveelor anexa nr.1 si a anexei nr.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.142 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.