Administrație Publică

Hotărârea nr.144 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.12026/20.04.2022, intocmit de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.12028/20.04.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu :

– Prevederile art. 109, al. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică  in toate fazele procesuale superioare, până la solutionarea definitiva a litigiului ce formeaza dosarul nr.1064/310/2022, aflat pe rolul Judecatoriei Sinaia, având ca obiect : plângere contraventionala-anulare proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.8/24.05.2022, reclamanta fiind CRIS WHITE CLEANING SERVICES S.R.L., cu sediul în Sinaia, B-dul. Republicii nr.29, corp A, constructia C2 et.1, județul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova cu nr. J29/2197/30.08.2017, cod unic de inregistrare 38156873, care solicita anularea  procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor mentionat, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.144 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.