Administrație Publică

Hotărârea nr.145 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

privind organizarea evenimentului Marșul Comemorativ Crucea Eroilor, a bugetului evenimentului și includerea în Lista evenimentelor proprii orașului Sinaia

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 1031/14.07.2022 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 1033/14.07.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a), d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. –  Aprobă organizarea evenimentului Marșul Comemorativ Crucea Eroilor în perioada 26-28 august 2022  și introducerea  acestuia în Lista de evenimente proprii orașului Sinaia. 

Art.2. – Aprobă bugetul evenimentului în valoare totală de 8.500 lei.

Art.3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.145 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.