Administrație Publică

Hotărârea nr.146 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

privind aprobarea bugetului și semnarea Contractului de Asociere pentru organizarea evenimentului Festivalul Internațional Enescu și Muzica Lumii ediția a XXIII a

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 1036/14.07.2022 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 1038/14.07.2022;

HCL 248/2021 privind aprobarea Listei Evenimentelor orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2022.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. 3, art.40 alin. (1)

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin. (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.-  Aprobă Contractul de asociere cu Centrul Național de Artă “Tinerimea Română” conform Anexei nr.1 parte integranta din  prezenta hotarare.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze Contractul de asociere cu Centrul Național de Artă “Tinerimea Română”.

Art. 3. – Aprobă bugetul evenimentului în valoare totală de 50.000 lei.

Art. 4. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.146 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.