Administrație Publică

Hotărârea nr.149 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Cuza Vodă, pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire  locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1151 / 25.07.2022  întocmit de Consilierii locali: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun acordul favorabil  Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Cuza Vodă, pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire  locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1152 / 25.07.2022  prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererile d-nei VAIDA ALINA MARIA, prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al străzii Cuza Vodă, pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire  locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”;

Având în vedere cererile nr. 31166/25.10.2021, 34674/17.11.2021, 5256/21.02.2022, 13261/05.05.2022, 17215/20.06.2022 ale d-nei VAIDA ALINA MARIA, prin care solicită acordul administratorului străzii Cuza Vodă, pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire  locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”;

Văzând  Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Cuza Vodă, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire  locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”, numai cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orașului Sinaia.
  2. Amenajarea accesului auto și pietonal la construcția nouă se va face astfel:
  • Fără a afecta circulația auto și pietonală pe strada Cuza Vodă (fără obstrucționarea circulatiei pe trotuarului aferent străzii și fără modificarea și obstrucționarea scurgerii apelor pluviale prin rigolele aferente străzii).
  • Înclinarea bordurilor la un unghi de 45 grade și refacerea trotuarului afectat;
  1. Se vor respecta prevederile cu privire la punerea în siguranță a zidului de sprijin de la strada Cuza Vodă, din expertiza tehnică întocmită de prof. univ. dr. ing. Ciortan N. Romeo – Expert Tehnic, pentru zidul de sprijin existent la strada Cuza Vodă.
  1. Desfacerea pe o lungime de 16 m a balustradei metalice de pe zidul de sprijin al str. Cuza Vodă, se va face fără distrugerea acesteia, în condiții de siguranță fără afectarea zidului de sprijin. Materialele rezultate se vor preda către Primaria orașului Sinaia pe bază de Proces Verbal.
  1. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  2. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentațiile tehnice și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 135/17.07.2020.
  3. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – Prezentul acord își pierde valabilitatea în cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, constatarea făcându-se de organele de control autorizate de ale Primăriei Orașului Sinaia, prin întocmirea unei note de control în acest sens.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

Vezi HCL nr.149 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.