Administrație Publică

Hotărârea nr.151 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1128 / 22.07.2022  întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun acordul favorabil  Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1129 / 22.07.2022  prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererile nr. 10393/07.04.2022 și 13654/10.05.2022 ale Ganev Velin, prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”.

Având în vedere cererea nr. 19208/12.07.2022 a d-lui Ganev Velin, prin care solicită acordul administratorului str. Vârful cu Dor, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”, numai cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orașului Sinaia.
  2. Amenajarea accesului auto și pietonal la teren cu nr. cad. 20423 se va face astfel:
  • Accesul se va realiza pe o lungime de 7,8 m, se va desface și coborâ bordura existentă la o față văzută de cca 5 cm pentru a permite accesul auto;
  • Rigola carosabilă se va executa cu placă rigolă carosabilă prefabricată de beton cu capace cu interspații, astfel încât să poată fi curățată.
  1. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  2. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentațiile tehnice și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 27/08.02.2022.
  3. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – Prezentul acord își pierde valabilitatea în cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, constatarea făcându-se de organele de control autorizate de ale Primăriei Orașului Sinaia, prin întocmirea unei note de control în acest sens.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, își exprimă

Vezi HCL nr.151 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.