Administrație Publică

Hotărârea nr.156 din data de 11.08.2022

septembrie 12, 2022

privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp,  către Huzui Florentina, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1049 / 15.07.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp, către Huzui Florentina, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 361 și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1050 / 15.07.2022;

Având în vedere Raportul de avizare a membrilor Comisiei de de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

Vazand  avizul comisiei de specialiatate a Consiliului local ;

În conformitate cu 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. c) și al. 6 lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp,  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către Huzui Florentina CNP 2660426296180.

ART.4. – Aprobă preţul de vânzare a terenului de ……. euro/mp (la care se adaugă TVA),  (preţul de vânzare va fi plătit în lei la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua facturării).

ART.5. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Huzui Florentina va fi notificată, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Huzui Florentina are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget, ale Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.156 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 12, 2022

Comments are closed.