Administrație Publică

Hotărârea nr.155 din data de 11.08.2022

septembrie 12, 2022

privind prelungirea termenului de închiriere și majorarea chiriei pentru contractul  de închiriere nr. 17081/31.07.2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1115 / 21.07.2022  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun prelungirea termenului de închiriere și majorarea chiriei pentru contractul  de închiriere nr. 17081/31.07.2013.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 1116 / 21.07.2022  prin care propune Consiliului Local Sinaia prelungirea termenului de închiriere și majorarea chiriei pentru contractul  de închiriere nr. 17081/31.07.2013.

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013  dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și S.C. TURNPIN S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș).

În temeiul art. 129, al. (2), lit. c) și al. 6 lit. b) coroborat cu art.  139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 1 (un) an  a termenului de închiriere prevăzut la pct. III, din contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013  dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și S.C. TURNPIN S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș).  

ART.2. – Aprobă majorarea chiriei prevăzută la art. 2 din actul adițional nr. 21942/29.07.2019 la contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013, de la 10 euro/mp/lună la 20 euro/mp/lună (la care se adaugă TVA). 

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actul adiţional la contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013 si  să semneze actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.  

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.155 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 12, 2022

Comments are closed.