Administrație Publică

Hotărârea nr.166 din data de 11.08.2022

septembrie 13, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 322/ 19.05.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 323 / 19.05.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139  alin.(2) si art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafaţă de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenurilor în suprafaţă de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de  70 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenurilor prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenurilor în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.166 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 13, 2022

Comments are closed.