Administrație Publică

Hotărârea nr.170 din data de 11.08.2022

septembrie 13, 2022

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1685 mp, din Sinaia, Calea București nr. 17, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru amenajare bazine piscicole

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1226 din 01.08.2022 a Consilierilor locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1227 din 01.08.2022 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1685 mp, din Sinaia, Calea București nr. 17, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru amenajare bazine piscicole;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

In conformitate cu art. 354, art. 362 alin. (1) și (3) și art. 332 – 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), al. 6 lit. a), coroborat cu  art. 139 alin.(3) si art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 1685 mp, din Sinaia, Calea București nr. 17, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru amenajare bazine piscicole.

ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie pentru închirierea terenului menționat la art.1, conform anexelor 1,2,3,4,5, 6, 7 și 8.

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 50 cenți/mp/lună.

ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

ART.5. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere si actele aditionale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.170 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 13, 2022

Comments are closed.