Administrație Publică

Hotărârea nr.176 din data de 11.08.2022

septembrie 13, 2022

privind acordarea avizului Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de către SC Busola Serv SRL

Având în vedere:

  • solicitarea nr.21048/03.08.2022, înregistrată la Primăria Sinaia de către SC Busola Serv SRL, cu sediul în Sinaia, str. 1 Mai, nr.25, bl.9, sc.A, ap.17, având cod CAEN 9603 – activități de pompe funebre și similare, prin care solicită Consiliului Local Sinaia emiterea avizului pentru prestarea de servicii funerare;
  • referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.1415/05.08.2022;
  • raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control, înregistrat cu nr.1417/02.08.2022, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consilul Local Sinaia, acordarea avizului Consiliului Locala Sinaia pentru prestarea serviciilor funerare de catre SC Busola Serv SRL, cu sediul în Sinaia, str. 1 Mai, nr.25, bl.9, sc.A, ap.17, având cod CAEN 9603 – activități de pompe funebre și similare, până la data de 05.08.2023, data expirării “Asigurării de răspundere civilă”, cu posibilitatea prelungirii.
  • avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 25, alin. (1) și (2) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare cu modificările și completarile ulterioare, ale art. 7, alin.(1), art.9 din anexa HGR nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, actualizată.

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) și alin.(14), coroborat cu art. 139, alin.(1), art.140, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Se acordă avizul Consiliului Local Sinaia pentru prestarea de servicii funerare operatorului economic SC Busola Serv SRL, cu sediul în Sinaia, str. 1 Mai, nr.25, bl.9, sc.A, ap.17, având cod CAEN 9603 – activități de pompe funebre și similare, până la data de 05.08.2023, data expirării “Asigurării de răspundere civilă”, cu posibilitatea prelungirii.

ART.2. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control.

Vezi HCL nr.176 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 13, 2022

Comments are closed.