Administrație Publică

Dispoziția nr.232 din data de 22.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 26.09.2022

septembrie 26, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 26.09.2022 ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata, care se va desfașura online, prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi: 

  1. Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor de consiliu din luna august 2022 si din 06 septembrie 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022.
  3. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune a Consiliului local Sinaia, asupra terenului pădure in suprafață de 5500 mp. situat parțial in intravilanul si extravilanul orasului Sinaia, str. Opler nr. 8, T5. Pd 41/4, jud. Prahova.

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ”Construire de insule ecologice digitalizate in orasul  Sinaia.”

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.232 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 26, 2022

Comments are closed.