Administrație Publică

Hotărârea nr.186 din data de 25.08.2022

septembrie 26, 2022

Privind modificarea HCL nr.124/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.5 având numar cadastral 23769-C1-U5 către dna.Coman Angelica Maria 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.1576/17.08.2022 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1578/17.08.2022;

– Procesul verbal nr.1555/17.08.2022 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal
  • Clarificarile ANL cu privire la la Anexa nr.23 la Normele Metodologice aprobate prin HG 962/2001

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se modifica art.2 din HCL nr.124/11.08.2022 care va avea urmatorul cuprins: ”Prețul vânzării este de 89.292,28 lei, din care 884,08lei este comisionul de 1%,  stabilit de Comisia pentru vanzarea locuintelor ANL in orasul Sinaia, numita prin Dispozitia Primarului orasului Sinaia nr.153/01.07.2019, conform Fișei de calcul nr.1549/17.08.2022 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre”.

Art.2. Se modifică art.4 din HCL nr.124/11.08.2022, care va avea următorul cuprins: “Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, 25.08.2022, în caz contrar hotărârea pierzându-și valabilitatea”.

Art.3. Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.186 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 26, 2022

Comments are closed.