Administrație Publică

Hotărârea nr.195 din data de 25.08.2022

septembrie 27, 2022

Privind modificarea HCL nr.135/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.18 având numar cadastral 23174-C1-U19 către dna.Tirică Bianca Ioana 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.1633/18.08.2022 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1635/18.08.2022;

– Procesul verbal nr.1555/18.08.2022 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal
  • Clarificarile ANL cu privire la la Anexa nr.23 la Normele Metodologice aprobate prin HG 962/2001

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se modifica art.2 din HCL nr.135/11.08.2022 care va avea urmatorul cuprins:

“Prețul vânzării este de 96.962,80lei, din care 960,03lei este comisionul de 1%,  stabilit de Comisia pentru vanzarea locuintelor ANL in orasul Sinaia, numita prin Dispozitia Primarului orasului Sinaia nr.153/01.07.2019,conform Fișei de calcul nr.1542/17.08.2022 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.”

Art.2. Se modifica art.3 din HCL nr.135/11.08.2022 care va avea urmatorul continut:” Plata se face astfel :

  • Avans de 30.291,87lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 30.291,87 lei + 960,03lei = 31.251,90 lei;
  • Restul de plată în valoare de 65.710,90 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.1543/17.08.2022, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se modifică art.4 din HCL nr.135/11.08.2022, care va avea următorul cuprins: “Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, 25.08.2022, în caz contrar hotărârea pierzându-și valabilitatea”.

Art.4. Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.195 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 27, 2022

Comments are closed.