Administrație Publică

Hotărârea nr.197 din data de 06.09.2022

septembrie 27, 2022

  Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

           Având in vedere referatul de aprobare  nr.23106 din 30.08.2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.23108 din 30.08.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si  Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129 ,alin.(1) și 2 lit.b) ,    coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a ),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                                H O T A R A Ș T E :                                                 

  ART. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    1.015.500 lei
a)      Sume defalcate din TVA  (11.02.02) ;

b)     Venituri din chirii și concesiuni (30.05.30);

c)      Venituri din donații și sponsorizări  (37.01.00);

d)     Venituri din vânzarea unor bunuri  (39.07)

13.000 lei

150.000 lei

258.500 lei

594.000 lei

    II. CHELTUIELI : 1.015.500 lei 

 

Cap.65  ” ÎNVĂȚĂMÂNT”

 Titlul II Bunuri și servicii

 Titlul IX Asistența sociala-drepturi copii cu cerințe educaționale (57.02,01)

Titlul IX Alte cheltuieli –  Burse   (59.01)

243.000 lei

230.000 lei

4.000 lei

9.000 lei

Cap.67 ” CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Marcarea și formarea de noi trasee de e-Bike în Orașul Sinaia

98.500 lei

 

98.500 lei

Cap.70 ”SERVICII, DEZV. ȘI LOCUINȚE”

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Buget participativ în Orașul Sinaia

Titlul  XVI Active financiare (72.01.01)

Majorare capital social SC Sinaia Forever SRL

100.000 lei

 

-99.500 le

199.500 lei

 

Cap.84 ”TRANSPORTURI”

Titlul II Bunuri și servicii (reparații curente strazi)

 

 

314.500 lei

314.500 lei

 

Cap.87 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE”

Titlul II Bunuri și servicii 20.30.30   258.500

20.01.30      1.000

Semnalizarea și promovarea orașelor înfrățite cu Sinaia

 

 

259.500 lei

259.500 lei

 ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.197 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 27, 2022

Comments are closed.