Administrație Publică

Hotărârea nr.198 din data de 06.09.2022

septembrie 27, 2022

Privind modificarea HCL nr.123/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, parter, ap.3 având numar cadastral 24387-C1-U3 către dl.Chirculescu George Valentin

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.1771/05.09.2022 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

-Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1773/05.09.2022;

– Procesul verbal nr.1555/17.08.2022 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal
  • Clarificarile ANL cu privire la la Anexa nr.23 la Normele Metodologice aprobate prin HG 962/2001

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Se modifica art.2 din HCL nr.123/11.08.2022 care va avea urmatorul cuprins: ”Prețul vânzării este de 117.572,26lei, din care 1.164,08lei este comisionul de 1%,  stabilit de Comisia pentru vanzarea locuintelor ANL in orasul Sinaia, numita prin Dispozitia Primarului orasului Sinaia nr.153/01.07.2019,conform Fișei de calcul nr.1529/17.08.2022 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre”.

Art.2. – Se modifica art.3 din HCL nr.123/11.08.2022 care va avea urmatorul continut:” Plata se face astfel :

  • Avans de 17.841.83lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 17.841,83 lei + 1.164.08lei = 19.005,91 lei;
  • Restul de plată în valoare de 98.566,35lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.1530/17.08.2022, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Se modifica art.4 din HCL nr.123/11.08.2022, care va avea urmatorul cuprins:”Contractul de vanzare-cumparare se va incheia in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari, 06.09.2022, in caz contrar hotararea pierzandu-si valabilitatea”.

Art.4. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.198 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 27, 2022

Comments are closed.