Administrație Publică

Hotărârea nr.204 din data de 06.09.2022

septembrie 30, 2022

privind introducerea în Lista evenimentelor proprii orașului Sinaia, aprobarea bugetului și  aprobarea asocierii intre Orasul Sinaia si  Federatia Romana de Hand to Hand Fighting  conform contractului  de asociere pentru organizarea  evenimentului HAND TO HAND FIGHTING SINAIA SPORT GAMES editia I  

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 1764/05.09.2022 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 1766/05.09.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile :

  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. 3, art.40 alin. 1

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă introducerea în Lista evenimentelor proprii orașului Sinaia pe anul 2022, a evenimentului Hand To Hand Fighting Sinaia Sport Games.

Art.2. Aprobă bugetul evenimentului în valoare totală de 8.000 lei.

Art.3. Aprobă asocierea Orasului Sinaia cu Federatia Romana de Hand to Hand Fighting .

Art.4. Aproba Contractul de asociere intre Orasul Sinaia si Federatia Romana de Hand to Hand Fighting , conform Anexei nr.1 la prezenta.

Art.5. Se mandatează Primarul/Viceprimarul  Orașului Sinaia să semneze Contractul de asociere cu Federația Română de Hand To Hand Fighting.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.204 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.