Administrație Publică

Hotărârea nr.205 din data de 26.09.2022

septembrie 30, 2022

  Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

Având in vedere referatul de aprobare  nr.24792 din 16 septembrie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.24793 din 16.09.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a Legii 273/2006-privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129 ,alin.(1) și 2 lit.b) ,       coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a ),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :   

   ART. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    1.333.500 lei
a)      Sume defalcate din taxa pe valoarea adugată (11.02.06)

b)     Venituri din taxa de promovare turistică a localității Sinaia

c)      Venituri din chirii și concesiuni (30.05.30);

d)     Venituri din donații și sponsorizări  (37.01.00);

69.000 lei

534.000 lei

600.000 lei

130.500 lei

    II. CHELTUIELI : 1.333.500 lei  

 

Cap.51 ”AUTORITĂȚI PUBLICE”

Titlul II Bunuri și servicii 20.30.30

69.000 lei

69.000 lei

Cap.67 ” CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”

Titlul IX Alte cheltuieli – Susținerea cultelor  (59.12)

Parohia 2 Sinaia

130.000 lei

 

130.000 lei

Cap.84 ”TRANSPORTURI”

Titlul  XVI Active financiare (72.01.01)

Majorare capital social SC Transport Urban Sinaia SRL

1.000.000 lei

1.000.000 lei

Cap.87 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE”

Titlul II Bunuri și servicii 20.30.30

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Achiziție uscător pentru clăpari și bocanciă

 

134.500 lei

130.500 lei

4.000 lei

  1. BUGETUL DE VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII
    I. VENITURI :    29.750 lei
a)      Venituri din donații și sponsorizări  (37.01.00); 29.750 lei
    II. CHELTUIELI : 29.750 lei  

 

Cap.67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”

Titlul II Bunurisi servicii

29.750  lei

29.750 lei

 ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.205 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.