Administrație Publică

Hotărârea nr.206 din data de 26.09.2022

septembrie 30, 2022

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 5500 mp din acte (5394 mp masurată), nr. cad. 23157, CF nr. 23157, situat în intravilanul și extravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, T 5, Pd41/4, jud. Prahova,

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1948 din 19.09.2022 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 5500 mp din acte (5394 mp masurată), nr. cad. 23157, CF nr. 23157, situat în intravilanul și extravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, T 5, Pd41/4, jud. Prahova, .

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 1949 /19.09.2022;

Văzând înștiințarea nr. 245/06.09.2022 a Societății Profesionale Notariale “Nedelcu și Asociații” din București, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 23804/06.09.2022, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 5500 mp din acte (5394 mp masurată), nr. cad. 23157, CF nr. 23157, situat în intravilanul și extravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, T 5, Pd41/4, jud. Prahova, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Vazand avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului local :

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, al. (2), lit. b) și al. (4) lit. f), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită  dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 5500 mp din acte (5394 mp masurată), nr. cad. 23157, CF nr. 23157, situat în intravilanul și extravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, T 5, Pd41/4, jud. Prahova, la prețul total de 97297 euro (17,69 euro/mp).

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.206 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.