Administrație Publică

Hotărârea nr.207 din data de 26.09.2022

septembrie 30, 2022

Privind aprobarea proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, in componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 2029/23.09.2022;

– Raportul de specialitate nr. 2031 /23.09.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, in componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate, a Notei de fundamentare aferente și a cheltuielilor legate de proiect,

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de prevederile:

– Hotărârii 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

– Ghidului specific-conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B

– Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordonantei Guvernului Romaniei nr.2/2021, privind depozitarea deseurilor.

– Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata.

– Art.7, alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata

In baza prevederilor art.129, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d”, alin.7, lit.”n”, ale art. 139, alin.3, lit.”d”, ale art.140, alin.(1), precum si ale art.196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia” in vederea participarii la apelul de proiecte PNRR/2022//C3/S/I.1.B, componenta C3-Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. 

Art. 2. – Se aproba Nota de fundamentare pentru proiectul „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia”  cu privire la necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei, conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. – Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia” in cuantum de 330.000 euro (fara TVA), respectiv 1.623.435 lei (fara TVA). Valoarea TVA aferenta chetuielilor eligibile va fi suportata de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru Componenta C3-Managementul Deseurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.4. (1) – Se aproba finantarea din bugetul local al Orasului Sinaia a cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia”, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari, daca este cazul.

 (2) Fondurile necesare pentru acoperirea valorii neeligibile a proiectului, a cheltuielilor de mentenanta si a celor conexe care pot sa apara pe durata implementarii proiectului, precum si cele necesare implementarii optime a proiectului, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor vor fi prevazute in bugetele locale ale Orasului Sinaia.

Art.5. – Se aproba asigurarea si sustinerea cheltuielilor de mentenanta a investitiei aferente proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia” pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati.

Art.6. – Se imputerniceste Primarul Orasului Sinaia, domnul Oprea Vlad sa reprezinte Orasul Sinaia in relatia cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), sa semneze in numele si pentru Orasul Sinaia, toate documentele necesare depunerii, contractarii si implementarii proiectului.

Art.7. –  Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Orasului Sinaia, Judetul Prahova si publicarea pe site-ul propriu al Primariei Orasului Sinaia, Judetul Prahova. 

Art.8. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Biroul Investiții și Achiziții, Serviciul Urbanism și Cadastru și Direcția Poliția Locală.

Vezi HCL nr.207 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.